KYU

Training

forms

Colour

Blue

Yellow

Green

Purple

Brown

Waza

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Kihons

Chudan zuki

Shomen geri gedan

Yoko geri gedan

Mawashi geri gedan

Shomen geri gedan

Shuto uchi

Yoko geri chudan

Kukanzuki

Mawashigeri chudan

Gohon zuki

Ushirogeri

Ushiro mawashigeri

ÝLashen shuto uchi

Neko ashi shomen geri

Chizen dachi chudan rezuki mawashigeri

Zenshin

Kotei

Oi zuki

Yoko zuki

Shoto uke

Jodan uke

Chudan uke

Chudan uki gyakuzuki

Gedan barai

Gedan barai gyakuzuki

Empi uchi

Shomen geri chudan

Yoko geri chudan

Mawashigeri chundan

Ushiro geri chudan

Lashen shuto uchi

Kata

Ryu Ken

Shodan

Ý- Shi-ho-zuki

Arnunku

Seisan

Nidan

Wanshu

Yakusoku

kumite

Junior 3 – Jodan uke

Chudan uki

Gedan barai

Left and right

Senior Yakusoku kumite

1

1,2

1-3

1-5

1-7

1-9

1-12

Goshin

jitsu

1

1,2

1-3

1-5

1-6

1-7

Tanken

sabbaki

1

1,2

1-4

1-6

Kumite

xx

Waza

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Training

forms

Colour

Blue

Yellow

Green

Purple

Brown